Dịch vụ Xây dựng CMC

Giới thiệu Dịch vụ Xây dựng CMC
Trong hơn 60 năm CMC Dịch vụ Xây dựng đã cung cấp sản phẩm xây dựng và chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở khách hàng lớn của nhà thầu, kỹ sư và kiến ​​trúc sư với một dòng cao cấp của sản phẩm xây dựng liên quan, hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp sáng tạo.

31

Continue reading Dịch vụ Xây dựng CMC

UCCM Vật liệu Xây dựng

Về UCCM Vật liệu Xây dựng Cung cấp Limited Partnership
Vào đầu những năm 1980, Chiefs Kỳ và Hội đồng của Manitoulin (sau đó UCCM, bây giờ Mnidoo Mnising hoặc UCCMM) nhìn thấy tiềm năng cho một cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng để phục vụ nhu cầu của các quốc gia đầu tiên và cộng đồng đảo khác.

28

Continue reading UCCM Vật liệu Xây dựng